Precisas servizos para particulares? Fai clic aquí

Política de publicidade

Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia), como responsable do tratamento dos seus datos, en cumprimento do establecido no REGULAMENTO UE 2016/679 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se lle informa:

DATOS DO RESPONSABLE DE TRATAMENTO

Datos, Finalidade, Lexitimación, Conservación e Cesión dos datos:

Informámoslle de que os datos persoais a través dos formularios de recollida de datos, tanto a través da web https://atenzia.com como en papel, serán tratados por Atenzia co fin de darlle resposta á súa solicitude de información e, en caso de que nos dera o seu consentimento marcando a casa correspondente, para enviarlle comunicacións comerciais dos servizos, recursos ou produtos que ofrece Atenzia aos seus clientes. Os seus datos non serán cedidos a terceiros. Este tratamento de datos é preciso para atender a súa solicitude e está baseado no consentimento que vostede nos da ao enviarnos a súa solicitude de información e ao marcar a casa de Aceptar recibir comunicacións comerciais. Os datos recollidos a través deste formulario e os que nos proporcione posteriormente serán conservados por Atenzia mentres xestione a súa consulta ou, en caso de ter marcado a casa correspondente, ata que vostede revoque o seu consentimento ou se opoña a dito tratamento.

Os datos persoais recollidos a través dos formularios de rexistro para xornadas online serán utilizados para a xestión de ditas xornadas, así como para enviarlle a confirmación do rexistro e as seguintes comunicacións de interese sobre a xornada (link para conectarse, enquisa de satisfacción, o vídeo unha vez finalizado, etc.) e, en caso de que nos dera o seu consentimento marcando a casa correspondente, para enviarlle información sobre outras xornadas organizadas por Atenzia e comunicacións relacionadas. Os seus datos non serán cedidos a terceiros. A base que lexitima o tratamento dos seus datos é o seu consentimento dado ao enviar o formulario de rexistro e, en caso de marcar a casa correspondente, para enviarlle información sobre outras xornadas e comunicacións relacionadas. Atenzia conservará os seus datos ata a finalización da xornada online ou, no seu caso, ata que Vostede revoque o seu consentimento ou se opoña a dito tratamento.

Os datos persoais de persoas de contacto de empresas vinculadas a Atenzia e os datos persoais que vostede poida facilitarnos durante a súa relación contractual, profesional ou comercial con Atenzia, serán tratados pola mesma coa finalidade de manter ditas relacións, así como para o envío de comunicacións comerciais dos servizos, recursos ou produtos que ofrece Atenzia aos seus clientes. Vostede pode oporse libremente a recibir ditas comunicacións, sen que iso condicione as nosas relacións contractuais, comerciais e profesionais. Para a realización desta xestión é posible que os seus datos sexan cedidos ao Rexistro Mercantil, á Administración Tributaria, entidades bancarias, de auditoría e asesoría, avogados e notarios. Este tratamento de datos é necesario para o cumprimento de obrigas legais, a execución do contrato e/ou para o mantemento da relación contractual, profesional ou comercial. Igualmente informámoslle que os seus datos serán conservados mentres se manteñan estas relacións e os prazos marcados pola lexislación fiscal ou durante os prazos establecidos para atender posibles reclamacións.

Se vostede nos mandou o seu currículo ás direccións postais ou electrónicas de Atenzia ou nolo ha facilitou a través dunha oferta de emprego publicada en Linkedin ou Infojobs, informámoslle de que os seus datos serán tratados por Atenzia para a xestión dos seus procesos de selección de persoal de postos vacantes na empresa. Os seus datos non serán cedidos a terceiros. Este tratamento de datos é preciso para atender a súa solicitude de emprego e está baseado no consentimento que Vostede nos da ao enviarnos o seu currículo. Salvo que Vostede se opoña ao tratamento dos seus datos, estes serán conservados durante 1 ano dende que Vostede envíe a Atenzia o seu currículo ou, no seu caso, mentres se manteña a relación laboral ou mercantil e os prazos marcados pola lexislación laboral e fiscal ou durante os prazos establecidos para atender posibles reclamacións.

Transferencias Internacionais: Non imos realizar transferencias internacionais.

Decisións automatizadas: Non hai decisións automatizadas relativas aos seus datos.

Dereitos: Vostede pode exercer os dereitos que se detallan a continuación, dirixíndose a Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia), sito na Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 – 7º, (28020 Madrid) ou a [email protected]: